top of page
Datasenter

Offering

ESM Assesment

En vurdering av Enterprise Service Management (ESM) innebærer vanligvis en analyse av en organisasjons IT service management-prosesser for å identifisere områder for forbedring og implementere beste praksis
 

En Enterprise Service Management (ESM) assesment er en vurdering av organisasjonens IT-service management-prosesser og -praksis for å identifisere styrker, svakheter og potensial for forbedring. Gjennom en omfattende gjennomgang av organisasjonens IT-tjenester og prosesser vil vi kartlegge hvor godt IT-tjenestene støtter virksomhetens overordnede mål, hvordan IT-tjenestene blir forvaltet og levert, og hvorvidt organisasjonen oppfyller bransjestandarder og beste praksis.

 

Vi vil benytte oss av en rekke spørsmål for å evaluere IT-service management-prosessene, inkludert spørsmål om organisasjonens evne til å levere IT-tjenester i henhold til avtalte servicenivåer, håndtering av endringer og problemer, IT-ressursforvaltning og samarbeid med andre deler av organisasjonen. Vi vil også undersøke hvordan IT-tjenester og -prosesser blir evaluert og rapportert til ledelsen, og identifisere eventuelle avvik og forbedringsmuligheter.

Resultatene av assesmenten vil bli presentert i en rapport som gir en oversikt over organisasjonens nåværende tilstand innen IT-service management, samt anbefalinger for forbedring og en handlingsplan for å implementere disse forbedringene. Vi vil også gi råd om hvordan organisasjonen kan øke bevisstheten og forståelsen av IT-service management-prosessene og deres betydning for virksomheten.

. Her er en oversikt over hva en ESM-vurdering kan omfatte:

 1. Innledende konsultasjon: Møte med interessenter for å diskutere målene for vurderingen, definere omfanget og bestemme ønskede resultater.

 2. Gjennomgang av eksisterende dokumentasjon: Samle og gjennomgå eksisterende dokumentasjon knyttet til IT-service management, som retningslinjer, prosedyrer og servicenivåavtaler.

 3. Prosessanalyse: Analysere nåværende IT-service management-prosesser for å identifisere områder med ineffektivitet, duplisering eller potensiell risiko.

 4. Vurdering av beste praksis: Evaluere nåværende IT-service management-prosesser mot bransjens beste praksis, som ITIL eller COBIT, og identifisere områder der forbedringer kan gjøres.

 5. Gap-analyse: Identifisere gap mellom nåværende tilstand og ønsket fremtidig tilstand av IT-service management-prosesser.

 6. Anbefalinger og veikart: Utvikle en rekke anbefalinger for å adressere de identifiserte gapene og opprette et veikart for å implementere anbefalingene.

 7. Risikovurdering: Vurdere potensielle risikoer knyttet til implementeringen av anbefalingene og utvikle en plan for risikoredusering.

 8. Endringshåndteringsplan: Utvikle en plan for å håndtere endringene som kreves for å implementere anbefalingene, inkludert kommunikasjon, opplæring og overvåking.

 9. Implementeringsstøtte: Yte støtte til organisasjonen under implementeringsfasen, inkludert prosjektledelse, opplæring og veiledning.

 10. Gjennomgang og oppfølging: Gjennomgå implementeringen av anbefalingene og evaluere deres effektivitet, og identifisere områder for ytterligere forbedring.

Generelt bør en ESM-vurdering sikte mot å forbedre effektiviteten, effektiviteten og risikohåndteringen av IT-service management-prosesser innen en organisasjon.

Ja, her er noen eksempler på spørsmål som kan være relevante i en ESM-vurdering:

 1. Hva er organisasjonens mål og behov knyttet til IT-service management?

 2. Hvilke IT-service management-prosesser brukes i dag, og hvordan fungerer de?

 3. Hvordan er IT-service management-prosessene dokumentert, og hvordan holdes dokumentasjonen oppdatert?

 4. Hvordan evalueres IT-service management-prosessene for effektivitet og tilfredsstillelse av kundenes behov?

 5. Hva er organisasjonens nåværende nivå av modenhet innen IT-service management, og hva er ønsket nivå av modenhet?

 6. Hvordan måler organisasjonen ytelsen til IT-service management-prosessene?

 7. Hva er de viktigste utfordringene organisasjonen står overfor knyttet til IT-service management?

 8. Hvilke muligheter finnes for å optimalisere IT-service management-prosessene, og hva kan gjøres for å implementere disse mulighetene?

 9. Hvilke tiltak kan gjøres for å forbedre risikohåndteringen av IT-service management-prosessene?

 10. Hvordan kan organisasjonen sikre at IT-service management-prosessene er godt forankret i organisasjonen, og hvordan kan endringer i prosessene håndteres på en effektiv måte?

 11. Hvordan er kundetilfredshet målt og fulgt opp i forhold til IT-service management-prosessene?

 12. Hva er organisasjonens nåværende evne til å levere IT-tjenester i henhold til avtalte servicenivåer?

 13. Hvordan blir endringsprosessen håndtert, og hva er organisasjonens evne til å håndtere endringer?

 14. Hvordan blir feilhåndtering og problemhåndtering håndtert, og hva er organisasjonens evne til å lære av feil og forebygge problemer?

 15. Hvordan er IT-ressursene, inkludert maskinvare, programvare og personell, organisert og forvaltet?

 16. Hvilken rolle spiller IT-service management-prosessene i å støtte organisasjonens overordnede forretningsmål?

 17. Hvordan blir IT-ressurser og tjenester fakturert og priset, og hvordan er dette forholdet til organisasjonens økonomiske mål?

 18. Hvordan fungerer samarbeidet mellom IT-avdelingen og andre deler av organisasjonen, og hvordan kan dette forbedres?

 19. Hvordan sikres kontinuitet i IT-tjenester i tilfelle uforutsette hendelser, for eksempel en krise eller en IT-sikkerhetshendelse?

 20. Hvordan kan organisasjonen øke bevisstheten og forståelsen av IT-service management-prosessene og deres betydning i organisasjonen?

 21. Hvordan blir IT-tjenester designet og utviklet for å sikre at de møter kundenes behov og forventninger?

 22. Hva er organisasjonens evne til å håndtere endringer i IT-infrastrukturen og sikre at disse endringene ikke påvirker leveransen av IT-tjenester negativt?

 23. Hvordan sikrer organisasjonen at IT-tjenester er tilgjengelige og at eventuelle avbrudd i tjenesten blir håndtert raskt og effektivt?

 24. Hvordan overvåker organisasjonen ytelsen til IT-tjenester og identifiserer potensielle flaskehalser og problemer?

 25. Hvordan håndterer organisasjonen IT-sikkerhet og personvern, og hvordan sikres at IT-tjenestene oppfyller gjeldende lover og regler på dette området?

 26. Hvordan håndterer organisasjonen konflikter og klager fra kunder i forhold til IT-tjenester?

 27. Hvordan håndterer organisasjonen risikoen for at IT-tjenester blir utdatert eller erstattet av nye teknologier eller løsninger?

 28. Hvilke verktøy og teknologier brukes for å støtte IT-service management-prosessene, og hvordan fungerer disse verktøyene?

 29. Hvordan er IT-service management-prosessene integrert med andre IT-prosesser og -systemer?

 30. Hva er organisasjonens nåværende nivå av kompetanse og opplæring innen IT-service management-prosesser, og hvordan kan dette forbedres?

 31. Hvordan er IT-service management-prosessene i samsvar med bransjestandarder og beste praksis, for eksempel ITIL eller COBIT?

 32. Hva er organisasjonens nåværende nivå av automatisering og digitalisering innen IT-service management-prosesser, og hva er potensialet for ytterligere automatisering?

 33. Hvordan blir informasjonssikkerheten ivaretatt i IT-service management-prosessene, og hva er organisasjonens evne til å oppdage og håndtere sikkerhetshendelser?

 34. Hvordan er IT-service management-prosessene organisert og ledet, og hva er organisasjonens evne til å drive kontinuerlig forbedring av prosessene?

 35. Hva er organisasjonens nåværende nivå av tilgjengelighet, kapasitet og skalerbarhet i IT-tjenestene, og hva er mulighetene for forbedring på disse områdene?

 36. Hvordan blir endringer i IT-tjenestene kommunisert til brukerne, og hvordan håndteres brukernes tilbakemeldinger og forespørsler?

 37. Hvordan blir IT-service management-prosessene evaluert og rapportert til ledelsen, og hvordan blir eventuelle avvik og forbedringsmuligheter fulgt opp?

 

Process maturity

Level 1: Initial

The organization acknowledges there is an issue that needs to be addressed, but a process has yet to be detailed. Incidents are dealt with after they occur on a case-by-case basis without many guidelines–if any at all–for how to go about the process.

Level 2: Repeatable

A process has been designed in a way that different individuals have a general guide to follow by undertaking similar procedures. The success of these processes is often dictated by the individual’s knowledge and skill level.

Level 3: Defined

There is a standardized and documented process that is communicated through some form of training. Resources are pre-allocated to accomplish these tasks, which tend to be executed with a fair degree of success.

Level 4: Managed

Processes are both well-defined and in a constant state of management and improvement. Metrics are tracked to observe the impact of process changes on overall performance. Tools and automation are used to monitor compliance and improve the consistency of performance.

Level 5: Optimized

The final level of the CMM is optimization. Tasks are coordinated and managed with strong automation tools that provide deep insight and governance. Quality data is generated and exported to external management and business processes.

Using this model, ITSM assessments can score your organization’s ITSM processes to determine where your strengths and weaknesses lie.

Beskrivelse av offering

Vi tilbyr en omfattende ESM assesment som vil gi en grundig evaluering av organisasjonens nåværende IT-service management-prosesser og -systemer. Vårt team av eksperter vil bruke en rekke spørsmål basert på beste praksis og bransjestandarder for å vurdere organisasjonens evne til å levere IT-tjenester av høy kvalitet.

Her er noen av de områdene som vil bli dekket i vår ESM assesment:

 • Kundetilfredshet

 • Servicenivåer

 • Endringsprosess

 • Feil- og problemhåndtering

 • Ressursforvaltning

 • Forretningsmål

 • Økonomiske mål

 • Samarbeid

 • Kontinuitet

 • Bevissthet og forståelse

 

 

Disse spørsmålene kan gi et utgangspunkt for å vurdere organisasjonens IT-service management-prosesser, og identifisere områder for forbedring.

bottom of page